Ziekmelding en verlof

Ziekmelding

Een ziekmelding graag vóór 8:25 uur doorgeven via Parro. De ziekmelding volstaat voor meerdere achtereenvolgende dagen, de leerkracht zal de leerling weer beter melden wanneer hij/zij weer in de klas is.

Afwezigheid van leerlingen wordt door de leraren bijgehouden. Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is wordt contact met de ouders opgenomen. U dient de school een telefoonnummer te hebben doorgegeven waarop voor 9:00 uur altijd een van de ouders/verzorgers te bereiken is.

Verlof

Verlof buiten de schoolvakanties is in principe niet mogelijk. Schoolverzuim wordt door Ministerie en Inspectie geregeld gecontroleerd en de schoolleiding is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar.

Bij hoge uitzondering en indien er gewichtige omstandigheden zijn, kan door de schoolleiding toestemming worden gegeven tot beperkte afwezigheid van maximaal 10 schooldagen (met extra schoolopdrachten). Dit kan wanneer:

  • De kostwinner van het gezin, gelet op de aard van zijn/haar werkzaamheden geen vakantie kan opnemen tijdens de schoolvakanties (hetgeen moet blijken uit een verklaring van de werkgever);
  • Een eenpersoons- of gezinsbedrijf wordt uitgeoefend waarbij men in belangrijke mate is aangewezen op de verdiensten tijdens de schoolvakanties;
  • Het opnemen van een gezinsvakantie buiten de schoolvakanties door een arts is aangeraden (doktersadvies overleggen);
  • Bijzondere familieomstandigheden.

Indien u aanvraag wilt doen voor bijzonder verlof kan dat door uiterlijk 4 schoolweken van te voren onderstaand formulier volledig ingevuld te versturen. U ontvangt spoedig, uiterlijk binnen 3 weken, bericht van ons. Tijdens vakanties worden verlofaanvragen niet behandeld en kan de beantwoording wat langer duren.

Formulier aanvraag buitengewoon verlof / langdurige therapie of RT onder schooltijd

Lees verder:

Zeister Vrije School

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met de administratie via info@zeistervrijeschool.nl.

De administratie is dagelijks tussen 9:00 en 12:00 bereikbaar op 030-692 0777.

‘Als ik groot ben
wil ik mens worden...’