Onderwijs

Oorspronkelijk staat het woord ‘vrij’  in onze naamgeving op ‘vrij van overheidsbemoeienis’. Dit is al lang niet meer het geval doordat de school afhankelijk is van overheidssubsidies en inspectie-eisen.

Het woord ‘vrij’ slaat niet – zoals nog weleens wordt gedacht – op de interne gang van zaken in de lessen; dat het een vrije of losgelagen boel zou zijn. Integendeel.

Echter om ons eigen leerplan te kunnen realiseren, hebben we wel een vrije ruimte nodig waarin de school en de leraar vorm kan geven aan het onderwijs waar wij voor staan, binnen de wettelijke kaders.

In het Nederlandse onderwijsbestel vallen de vrije scholen onder het Algemeen Bijzonder Onderwijs. Dit betekent dat de scholen open staan voor alle kinderen, ongeacht hun culturele- of levensbeschouwelijke achtergrond en dat ze niet vanuit de overheid worden bestuurd.

Op onze school worden veel feesten gevierd en verhalen en mythen van over de hele wereld verteld. Eerbied, verwondering en bewondering voor alles wat leeft, wordt door de leerkrachten aan de kinderen voorgeleefd.

Er is plaats voor religiositeit, maar zonder binding aan een specifieke geloofsleer of  kerkelijke stroming.

Een uitgebreide beschrijving van ons onderwijs is te vinden in de schoolgids, die u hier kunt downloaden.

Het leerplan van de vrijeschool is ontworpen voor twaalf leerjaren en gaat dus door na het basisonderwijs in het voortgezet onderwijs van de vrijeschool (de bovenbouw). Onderwerpen die in de eerste zes jaar (regulier groep 3 t/m 8) meer vanuit de beleving worden behandeld, keren daarin terug om dan meer vanuit het denken doorgrond te worden.

Voor meer informatie over het voortgezet vrijeschoolonderwijs verwijzen we naar de website van de Stichtse VrijeSchool.

Op watisdevrijeschool.nl is een beschrijving van het onderwijs op de vrijescholen te vinden en kunt u meer informatie opvragen.

Via de zoekterm Waldorf education zijn op YouTube veel filmpjes te vinden die een beeld geven van het vrijeschoolonderwijs wereldwijd.

Zeister Vrije School

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met de administratie via info@zeistervrijeschool.nl.

De administratie is dagelijks tussen 9:00 en 12:00 bereikbaar op 030-692 0777.

‘Als ik groot ben
wil ik mens worden...’