Vrijwillige ouderbijdrage

De Zeister Vrije School (ZVS) maakt gebruik van vrijwillige ouderbijdragen om een aantal aanvullende elementen in het door ons gekozen onderwijs mogelijk te maken. Graag leggen we in dit schrijven uit en verantwoorden wij, bestuur en schoolleiders, ons over waar de vrijwillige ouderbijdrage aan wordt besteedt. Verder zullen we in dit bericht stilstaan bij de wettelijke kaders die hiervoor gelden.

De school wordt in de basis door de Rijksoverheid gefinancierd. Hiervoor ontvangen we een integraal budget voor personeel, huisvesting en materiaal. Vanuit dit budget wordt jaarlijks een begroting door het bestuur en schoolleiding opgesteld en voorgelegd voor advies aan de GMR en ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht.
Onze school biedt echter meer dan de verplichte onderwijstaken die als prestatie door de Rijksoverheid wordt geëist.
Het vrijeschool onderwijs wil een bredere ontwikkeling aan kinderen bieden. Voor die doeleinden wordt een vrijwillige bijdrage van de ouders gevraagd. Deze vrijwillige bijdrage wordt gebruikt voor kosten die in het reguliere onderwijs niet voorkomen of lessen waarvoor
extra bezetting nodig is omdat klassen gesplitst worden zoals bij fluitenbouw, euritmie, koor, handvaardigheid en tuinbouw.

De ouderbijdrage is vrijwillig en het niet kunnen of willen bijdragen, financieel of anderszins, heeft geen gevolgen voor uw kind/eren. Het (onderwijs)programma is voor ieder kind hetzelfde, ongeacht de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt
anoniem verwerkt. Zodoende is bij de medewerkers op school niet bekend wie (hoeveel) bijdraagt.

Ieder jaar wordt aan de oudergeleding van de medezeggenschap verantwoording afgelegd over de hoogte en besteding van de ouderbijdragen. Zij hebben daarop instemmingsrecht.
Verderop in deze brief staat een globaal overzicht van de verdeling van de ouderbijdragen naar uitgaven.

Sinds 2021 heeft de overheid aangegeven dat er duidelijk gecommuniceerd moet worden over het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage. Een vrijwillige ouderbijdrage mag door de school gevraagd worden, maar geen enkel kind mag uitgesloten worden van een activiteit die vanuit deze geldstroom wordt gefinancierd. Dit uitgangspunt is conform de werkwijze die we als ZVS altijd al voorstaan.

Betaling en hoogte vrijwillige ouderbijdrage

Voor een goede financiële huishouding is het noodzakelijk dat aan het begin van het jaar de omvang van de gezamenlijke bijdragen duidelijk is zodat we een realistische inschatting kunnen opnemen in de begroting van het eerstvolgende kalenderjaar. Om het voor de ouders
die vrijwillig een bijdrage willen leveren zo eenvoudig mogelijk te maken hebben we het systeem WisCollect geïntroduceerd. Via dat systeem wordt een uitnodiging verstuurd en kan aangeven of, en zo ja hoeveel bijgedragen wordt. De hoogte van de bijdrage is volledig vrij
maar om toch een richting mee te geven kan gedacht worden aan onderstaande richtbedragen.

Verzamelinkomen gezin [1] (bruto)
Beneden Modaal (< € 20.000) € 210 € 380 € 540
Modaal (€ 20.000 - € 60.000) € 420 € 760 € 1.080
Boven Modaal (> € 60.000) € 630 € 1.140 € 1.620

[1] Verzamelinkomen gezin: het gezamenlijke bruto inkomen van ouders en/of verzorgers van het kind

Het is belangrijk dat u via de link de vrijwillige bijdrage schenkt en niet via eigen bankoverschrijving, omdat uw vrijwillige bijdrage anders niet geregistreerd wordt als zijnde vrijwillige ouderbijdrage, en kunnen wij dit niet goed verantwoorden in onze financiële jaarrekening.

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage kunt u aanpassen (verhogen of verlagen) in het WisCollect systeem. U kunt de vrijwillige ouderbijdrage in één keer of in termijnen betalen. Als uw kind later in het schooljaar is gestart, dan kunt u de vrijwillige ouderbijdrage aanpassen naar rato van het aantal maanden dat uw kind op school zit. De vrijwillige bijdrage voor al uw kinderen gaan op naam van uw oudste kind. U kunt vanuit WisCollect direct via iDeal betalen.

Verantwoording besteding vrijwillige ouderbijdrage 2022

In de realisatie ouderbijdrage 2022 is te zien dat de ontvangen ouderbijdragen in 2022 niet toereikend waren voor de kosten die we hiermee willen dekken. Dit verschil komt automatisch ten laste van het financiële resultaat van de school.

Realisatie besteding ouderbijdrage 2022
Euritmie €75.000
Handwerken €50.000
Handenarbeid €35.000
Muziek €25.000
Tuinbouw €10.000
Spraakvorming €5.000
Totaal €200.000
Ontvangen bijdrage €186.661
Resultaat ouderbijdrage 2022 -€13.339
Begroting vrijwillige ouderbijdrage 2023
Euritmie €75.000
Handwerken €50.000
Handenarbeid €35.000
Muziek €25.000
Tuinbouw €10.000
Spraakvorming €5.000
Totaal €200.000
In de begroting is opgenomen €201.000

In de begroting 2023 is het bedrag opgenomen dat door ouders eind 2022 is toegezegd.

Let op! Bovenstaande tabellen geven slechts een deel van de uitgaven weer. In werkelijkheid zijn de uitgaven vele malen hoger.

De begroting voor kalenderjaar 2024 is nog in ontwikkeling. Hiervoor maken we mede gebruik van de toezeggingen die eind 2023 al gedaan zijn voor schooljaar 2023/2024. Het kunnen voorzetten van de bestedingen van de afgelopen jaren maakt daar een groot onderdeel van uit. Door pensionering en niet realiseren van opvolging vervalt waarschijnlijk Spraakvorming in 2024.

Over WisCollect

Voor meer informatie over WisCollect kunt u klikken op onderstaande link:
https://www.wis.nl/Ouders

Via de onderstaande link kunt u het filmpje bekijken met de uitleg van het systeem:
https://vimeo.com/133035617

Het filmpje zal het proces van WIS Collect verduidelijken.

Zeister Vrije School

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met de administratie via info@zeistervrijeschool.nl.

De administratie is dagelijks tussen 9:00 en 12:00 bereikbaar op 030-692 0777.

‘Als ik groot ben
wil ik mens worden...’