Onze organisatie

De Zeister Vrije School is een open, centrale organisatie met drie vestigingen in Zeist.

Nieuws

Nieuwe GMRleden gezocht

Geplaatst op 29 september 2018

Lees verder

Vakanties

Geplaatst op 04 maart 2019

Lees verder

Vacatures op onze school

Geplaatst op 12 januari 2019

Lees verder

Meer nieuws

Onze organisatie

De bestuurlijke organisatie van de school

De Zeister Vrije School is een stichting. Onder deze stichting vallen twee scholen. De school aan de Socrateslaan en de school aan de Burgemeester van Tuylllaan in Zeist, waarvan de vestiging aan de Bergweg nummer 10 een dependance is. Het bestuur is het bevoegd gezag en eindverantwoordelijk voor de continuïteit en kwaliteit van de scholen. Het bestuur heeft de dagelijkse verantwoordelijkheid voor de school door delegatie overgedragen aan de schoolleider. De samenstelling van het bestuur wordt jaarlijks vermeld in het jaar­boekje, welke u vindt op de ouder-pagina.

Ieder jaar organiseert de Stichting een algemene en openbare vergade­ring, waarin door het bestuur en beleidsorganen van de school verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid.

De schoolleider is verantwoordelijk voor de voortgang en uitvoering van het schoolbeleid en daarmee voor de uitvoering van de dagelijkse leiding van de scholen. De schoolleider wordt ondersteund door staffunctionarissen voor personeelzaken, zorg (intern begeleider), en administratie. Tevens zijn er drie onderbouwcoördinatoren, die de uitvoerende klassenoverstijgende activiteiten coördineren in de kleuterklassen en de klassen 1, 2 en 3 en 4, 5, 6.

De school heeft een beleidsadviesgroep. De beleidsadviesgroep is het orgaan binnen de school dat door de schoolleider geraadpleegd wordt en advies uitbrengt over algemeen beleid van de school. De onderbouwcoördinatoren en de intern begeleider maken qualitate qua deel uit van de beleidsadviesgroep. Leerkrachten kunnen naar eigen keuze toetreden tot deze groep. De beleidsadviesgroep dient tevens als medezeggenschapsraad.

Doelstelling van de Stichting De Zeister Vrije School

Het doel van de Stichting Zeister Vrije School is het oprichten en in stand houden van scholen waarin gewerkt wordt vanuit een visie op de ontplooiing van de mens, die is geworteld in de antroposofie zoals ontwikkeld door Rudolf Steiner. Daarbij wil zij een samenwerkingsvorm van alle betrokkenen tot stand brengen, die stoelt op de maatschappijvernieuwende impulsen, die in samenhang met de vrijeschoolpedagogie uit de antroposofie ontstaan.

Toelichting bij deze doelstelling

Het onderwijs wordt gegeven door leraren die de overtuiging hebben dat het onderwijs primair gericht moet zijn op het tot ontwikkeling brengen van de vermogens die de kinderen meebrengen. Zoals Rudolf Steiner het voor de eerste generatie Vrije School leraren verwoordde: “Men dient niet te vragen: wat moet de mens weten en kunnen voor de bestaande sociale orde, maar: wat is in de mens in aanleg aanwezig en wat kan in hem ontwikkeld worden? Dan zal altijd datgene in die orde leven, wat de tot haar toetredende volledige mensen ervan maken; daarentegen zal niet van de opgroeiende generatie gemaakt worden wat de bestaande sociale organisatie er van wil maken.”

Samenstelling van het team

Aan de school zijn momenteel 8 kleuterleidsters, 12 klassenleerkrachten en ongeveer 12 vakleerkrachten verbonden.

De klassenleerkrachten zijn verantwoordelijk voor hun eigen klas. Zij geven de meeste lessen in die klas. Daarnaast zijn er vakleerkrachten, meestal met een parttime aanstelling, voor vaklessen als bijvoorbeeld gymnastiek, handwerken, handvaardig­heid, godsdienst, lier en muziek. Ook zijn er een aantal vaste invalleerkrachten en remedial teacher aan de school verbonden.

Het therapeutisch team wordt gevormd door de intern begeleider, de schoolarts, een senior leerkracht, euritmietherapeut en de remedial teacher.

Het onderwijs ondersteunend personeel bestaat uit administratieve medewerkers, eu­ritmie begeleiders en de huismeester.

Betrokkenheid van ouders (GMR)

In de Gezamenlijk Medezeggenschapsraad (GMR) zijn ouders en leerkrachten vertegenwoordigd. De medezeggenschapsraad wordt ge­raadpleegd over zaken die de school als geheel aangaan, zoals veranderingen in de grondslag of doelstellingen van de school, beslissingen over inkrimping dan wel uitbreiding van de school, fusie met andere scholen of het aangaan van samenwer­kingsverbanden, deelname aan onderwijsprojecten of experimenten. Zij heeft adviesrecht en instemmingsrecht. Dit is beschreven in het regelement medezeggenschap van de Zeister Vrije School.

Voor meer informatie over de GMR, inclusief de contactgegevens, kunt u terecht op onze ouder-pagina.

Socrateslaan 22 • 3707 GL Zeist • (030) 6920777
B. v Tuylllaan 35 • 3707 CV Zeist • (030) 6924053